1

عنوان: نقد دیدگاه مستشرقان درباره تعدد همسران پیامبر از منظر قرآن

صفحه: 61تا 90

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،فاطمه صارمی ،

کلیدواژگان: تعدد زوجات ، محمد ، اسلام ، همسران پیامبر ، مستشرقان. ،