جستجوی پیشرفته


1

عنوان: ملاک تحقق سرقت از حرز و موارد مشابه آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه*

صفحه: 139تا 162

نویسندگان: فاطمه قدرتی ،

کلیدواژگان: ملاک فقهی ، سرقت ، حرز ، فقه امامیه ، حقوق موضوعه ،

2

عنوان: تعرض به «تمامیت معنوی شخصیت» و رابطه آن با «تعرض به تمامیت مادی شخصیت» و «تعرضات مالی»

صفحه: 55تا 73

نویسندگان: فاطمه قدرتی ،

کلیدواژگان: تمامیت معنوی شخصیت ، تمامیت مادی شخصیت ، اموال و دارایی. ،