جستجوی پیشرفته


1

عنوان: گستره معنایی خسارت معنوی و رابطه آن با خسارت مالی و بدنی در ادبیات فقهی و حقوقی

صفحه: تا

نویسندگان: فاطمه قدرتی ،

کلیدواژگان: خسارت معنوی ، خسارت مالی ، خسارت بدنی ،

2

عنوان: ملاک تحقق سرقت از حرز و موارد مشابه آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه*

صفحه: 139تا 162

نویسندگان: فاطمه قدرتی ،

کلیدواژگان: ملاک فقهی ، سرقت ، حرز ، فقه امامیه ، حقوق موضوعه ،

3

عنوان: تعرض به «تمامیت معنوی شخصیت» و رابطه آن با «تعرض به تمامیت مادی شخصیت» و «تعرضات مالی»

صفحه: 55تا 73

نویسندگان: فاطمه قدرتی ،

کلیدواژگان: تمامیت معنوی شخصیت ، تمامیت مادی شخصیت ، اموال و دارایی. ،