جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی دیدگاه‌های علوم قرآنی ایکناس گلدزیهر

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده ،زهرا حلیمی ،

کلیدواژگان: مستشرقان ، ایگناس گلدزیهر ، گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان ، خاور‌شناسی. ،

2

عنوان: ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درخصوص عصمت پیامبر اکرم

صفحه: 85تا 102

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: پیامبر ، الگو ، عصمت ، گلدزیهر ، مستشرقان ،