جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مسؤولیت کیفری پزشک در فقه و قوانین افغانستان و ایران

صفحه: 119تا 138

نویسندگان: محمد حسین مرادی ،

کلیدواژگان: فقه اسلامی ، طبیب ، رضایت بیمار ، اخذ برائت ، قصور پزشکی ، ابراء ، مسؤولیت. ،

2

عنوان: اقدامات تأمین و تربیتی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین کیفری ایران و افغانستان

صفحه: 27تا 66

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: حالت خطرناک ، پیشگیری از جرم ، دفاع اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، کیفرهای حدی ، تعزیر ، فقه اسلامی ،

3

عنوان: ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی*

صفحه: 109تا 132

نویسندگان: روح الله اکرمی ،ستار محمدی زرینی ،مهدی عبدی ،

کلیدواژگان: سلاح‌های کشتارجمعی ، فقه اسلامی ، ممنوعیت و حرمت ، مقابله ‌به ‌مثل ،