جستجوی پیشرفته


1

عنوان: علوم انسانی اسلامی، تیپ بندی رویکردها و بررسی راه حل ها با تاکید بر جامعه شناسی

صفحه: 21تا 49

نویسندگان: قاسم ابراهیمی پور ،

کلیدواژگان: علوم انسانی اسلامی ، اسلامی‌سازی ، بومی‌سازی ، جامعه‌شناسی ، دانش اجتماعی. ،

2

عنوان: عرفان و توسعه نقد و بررسی نظریه محمدعابد الجابری

صفحه: 67تا 94

نویسندگان: قاسم ابراهیمی پور ،حمید پارسانیا ،

کلیدواژگان: عرفان ،‌ توسعه ، عقب‌ماندگی ، پیشرفت ، جابری ،

3

عنوان: جریان‌شناسی اندیشه معاصر مسلمین

صفحه: 7تا 38

نویسندگان: قاسم ابراهیمی پور ،

کلیدواژگان: جهان عرب ، جریان‌شناسی ، اندیشه معاصر ، سنتی فعال ، مدرن پنهان ،