جستجوی پیشرفته


111

عنوان: بررسی دیدگاه بلاشر و گلدزیهر پیرامون نگارش قرآن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: سید علی‌اکبر ربیع نتاج ،محمد صادق حیدری ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اسلام9 ، کتابت قرآن ، بلاشر ، گلزیهر ،

112

عنوان: بررسی جمع قرآن پیامبر9 و امام علی7 از نگاه مستشرقان و اهل‌سنت

صفحه: 31تا 44

نویسندگان: عیسی متقی‌زاده ،باب الله محمدی نبی کندی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جمع قرآن ، پیامبر خاتم9 ، امام علی7 ، مستشرقان ، اهل سنت ،

113

عنوان: بررسی مقاله «ارث» در دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 85تا 116

نویسندگان: دیوید پاوئرز ،محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، ارث ، فرائض. ،

114

عنوان: زیست‌شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان

صفحه: 137تا 156

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان (خاورشناسان) ، آثار قرآنی ،

115

عنوان: بررسی مقالة خانوادة پیامبر(ص) از دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 11تا 32

نویسندگان: علی آسانی ،مجید معارف ،سمیه سادات اعتصامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، پیامبر اسلام ، اهل بیت ، لیدن. ،

116

عنوان: چالش‌های آغازین تاریخ قرآن

صفحه: 33تا 58

نویسندگان: اعظم پویازاده ،معصومه آگاهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جمع‌ قرآن ، تحریف ، مصحف علی(ع) ، قرائات ،

117

عنوان: هدف‌های مستشرقان در ترجمه قرآن

صفحه: 59تا 72

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،بختیار اسماعیل‌اف ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، ترجمه ، اهداف. ،

118

عنوان: بررسی ازدواج موقت در دایرة‌المعارف لیدن

صفحه: 73تا 96

نویسندگان: محمد مهدی کریمی‌نیا ،شهلا حایری ،

کلیدواژگان: قرآن ، ازدواج موقت ، ازدواج دائم ، متعه ،

119

عنوان: بررسی مقالة «الرقیم والرقود»

صفحه: 97تا 126

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،محمد مقداد امیری ،

کلیدواژگان: قرآن‌ ، سوره کهف‌ ، الرقیم‌ ، الرقود ، تصحیف ، مستشرقان ،

120

عنوان: بررسی اقتباس قرآن از تورات

صفحه: 127تا 142

نویسندگان: علی نصیری ،محمد حسین مدبر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تورات ، اقتباس ، مستشرقان. ،