جستجوی پیشرفته


131

عنوان: نقد و بررسی مقاله «کیهان‌شناسی» دایرة‌المعارف لایدن

صفحه: 101تا 126

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،حسین پوران ،

کلیدواژگان: قرآن ، کیهان‌شناسی ، کیهان‌زایی ، مستشرقان ، دایرة‌المعارف قرآن لایدن ، آنگلیکا نویورث ،

132

عنوان: ترجمه و نقد مقاله «قرآن و علم» از دایرة‌المعارف قرآن اولیور لیمان

صفحه: 127تا 144

نویسندگان: مرتضی نصراللهی ،

کلیدواژگان: قرآن و علم ، علوم تجربی ، تعارض ،

133

عنوان: نقد و بررسی مقاله «تورات» در دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 145تا 174

نویسندگان: زهرا خداپرست ،

کلیدواژگان: قرآن ، تورات ، محمد ، تحریف و اسرائیلیات. ،

134

عنوان: بررسی دیدگاه خاورشناسان درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ یهودی و مسیحی

صفحه: 175تا 194

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، فرهنگ زمانه ، کتاب مقدس ،

135

عنوان: زیست‌شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان (الف)

صفحه: 195تا 217

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان (خاورشناسان) ، آثار قرآنی ،

136

عنوان: مطالعات آکادمیک مستشرقان در مورد قرآن

صفحه: 11تا 28

نویسندگان: مظفر اقبال ،

کلیدواژگان: قرآن ، مطالعات ، آکادمیک ، مستشرقان ،

137

عنوان: معرفی و بررسی دایرة‌المعارف قرآن، الیور لیمن

صفحه: 29تا 70

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،سید مهدی اعتصامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة‌‌المعارف ، مستشرقان ، الیور لیمن. ،

138

عنوان: بررسی و نقد برخی دیدگاه¬های نولدکه دربارة جمع قرآن

صفحه: 71تا 102

نویسندگان: سید محمد باقر حجتی ،سید عقیل نسیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، تئودور نولدکه ، جمع قرآن ،

139

عنوان: بررسی کتاب جمع ‏آورى قرآن جان برتن

صفحه: 103تا 132

نویسندگان: حسن رضایى هفتادر ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، جان برتن ، جمع قرآن ، نسخ ، مصاحف صحابه. ،

140

عنوان: بررسی دیدگاه شرق‌شناسان درباره اسطوره‌انگاری گزاره‌های تاریخی قرآن

صفحه: 133تا 162

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،غلام حسین ناطقی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تاریخ ، مستشرقان ، اسطوره ، واقع نما. ،