جستجوی پیشرفته


211

عنوان: زبان قرآن از نگاه شهید مطهریرحمه الله

صفحه: 107تا 128

نویسندگان: فریحه مأمورزاده ،

کلیدواژگان: زبان قرآن ، زبان دل ، زبان عقل. ،

212

عنوان: بررسی مبانی علمی و فلسفی تربیت از دیدگاه قرآن

صفحه: 153تا 176

نویسندگان: مرضیه کهنوجی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تربیّت ، مبانی علمی تربیّت ، مبانی فلسفی تربیّت ،

213

عنوان: جایگاه افکارعمومی‌در ‌اندیشه قرآنی

صفحه: 177تا 190

نویسندگان: محسن صالح فر ،

کلیدواژگان: افکار عمومی ، مدیریت اسلامی ، حوزه عمومی و قرآن. ،

214

عنوان: بررسی تطبیقی روش و دیدگاه‌های علوم قرآنی مرحوم مغنیه و وهبه زحیلی در بحث مفاهیم اصول فقه * (درآینه تفاسیر «مواهب الرحمن» و «فی ظلال القرآن»)

صفحه: 47تا 68

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، مغنیه ، زحیلی ، علوم قرآنی ،

215

عنوان: کارکردهای امنیتی نماز در قرآن کریم و روایات *

صفحه: 69تا 95

نویسندگان: محمد نقیب‌زاده ،علی علمی ،

کلیدواژگان: امنیت ، نماز ، قرآن ، امنیت ایجابی ، امنیت روانی ، امنیت اجتماعی ،

216

عنوان: ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

صفحه: 9تا 30

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،سید احمد هاشمی علی آبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دائرة المعارف آمریکانا ، استشراق ، وحی ، اعجاز ،

217

عنوان: تفسیر تاریخی قرآن کریم

صفحه: 29تا 49

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر تاریخی ، مبانی ، روش‌شناسی ،

218

عنوان: مبانی توسعه در نسل‌های حقوق بشر از منظر قرآن

صفحه: 51تا 72

نویسندگان: حمید رضا طوسی ،

کلیدواژگان: قرآن کریم ، مبانی توسعه حقوق بشر ، نسل‌های حقوق بشر ، حق و تکلیف فردی ، اصالت فرد و اصالت جامعه ، حق حیات‌ ، حق تعیین سرنوشت. ،

219

عنوان: مدل کیهانی جهان مادی در قرآن

صفحه: 73تا 92

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدل کیهانی ، مهبانگ ، گسترش جهان ، انقباض جهان ،

220

عنوان: شگفتی‌های آفرینش مورچه از منظر قرآن، نهج‌البلاغه و علم

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: سید علی‌اکبر ربیع نتاج ،سیده فاطمه سلیمی ،سیده لیلا میرزایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نهج البلاغه ، حشره‌شناسی ، مورچه ، تفسیر علمی ،