جستجوی پیشرفته


231

عنوان: نقد و بررسی فرزندخواندگی در دایره¬ المعارف قرآن

صفحه: 137تا 162

نویسندگان: فاطمه علایی رحمانی ،اعظم ¬سادات ¬شبانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، فرزند خواندگی ، جنسیت ، آونر گیلادی ،

232

عنوان: نقد مقاله «متشابه» از دایرة المعارف قرآن لیدن

صفحه: 135تا 161

نویسندگان: عیسی متقی‌زاده ،فاطمه قندالی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ‌محکم ، متشابه ، تشابه لفظی ، مستشرقان ، لی کینبرگ ،

233

عنوان: بررسی دیدگاه رژی بلاشر درباره قرائات قرآن

صفحه: 41تا 58

نویسندگان: مجید معارف ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائات ، مصاحف صحابه ، رسم الخط عثمانی ، احرف سبعه ، قرائات هفتگانه ، ابن مجاهد ، رژی بلاشر. ،

234

عنوان: بررسی انگاره تواتر قرائات

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: سیدرضا مؤدب ،علی‌رضا محمدی فرد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، تایخچه قرائات ، تواتر قرائات ، قرائت عاصم ، روایت حفص. ،

235

عنوان: قرائت و تلاوت همراه با تدبر در قرآن

صفحه: 59تا 82

نویسندگان: مهدی رستم نژاد ،علی علیزاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، تلاوت ، قرائت ، ترتیل ، تدبر. ،

236

عنوان: گستره جغرافیای تاریخی قرائات در جهان اسلام

صفحه: 109تا 128

نویسندگان: محمدرضا حاجی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، اختلاف قرائات ، گسترۀ جغرافیایی قراءات ، کتابشناسی قرائت. ،

237

عنوان: «وقف بیان» در آیه 217 سوره بقره

صفحه: 129تا 149

نویسندگان: محمدرضا ستوده‌نیا ،شهناز عابدینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، آیه 217 سوره بقره ، وقف و ابتدا ، وصل ، وقف بیان. ،

238

عنوان: نقد دیدگاه محدث نوری در استلزام اختلاف قرائات با تحریف قرآن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: محمد فاکرمیبدی ،علیرضا محمدی‌فرد ،

کلیدواژگان: قرائات ، محدث نوری ، فصل الخطاب ، تحریف قرآن. ،

239

عنوان: نقش زبان‌شناسی در شناخت وقف و ابتدا در قرآن

صفحه: 53تا 74

نویسندگان: محمدرضا حاج اسماعیلی ،محسن توکلی ،

کلیدواژگان: قرآن ، زبان‌شناسی ، وقف و ابتدا ، گروه واژگانی. ،

240

عنوان: بررسی دلایل تواتر قرائات رایج

صفحه: 75تا 101

نویسندگان: سید محسن کاظمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، تواتر ، شهرت ، قرائت ناس ، قرائت منزله ، قرائت معتبره. ،