جستجوی پیشرفته


21

عنوان: منبع‌شناسی مدیریت اسلامی

صفحه: 145تا 158

نویسندگان: عبدالهاشم میرزااف ،

کلیدواژگان: قرآن ، منابع ، مدیریت ، اسلامی ، پایگاه ، سایت ، مجلات. ،

22

عنوان: بررسی دیدگاه بنت الشاطی در انکار اعجاز علمی قرآن

صفحه: 9تا 32

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،نفیسه فقیهی مقدس ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، اعجاز بیانی ، اعجاز علمی ، بنت الشاطی. ،

23

عنوان: جامعیت قانون‌گذاری قرآن در حوزه خانواده

صفحه: 33تا 48

نویسندگان: مرضیه محصص ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ، اعجاز تشریعی ، خانواده ، قانون‌گزاری. ،

24

عنوان: حکمت تحریم گوشت خوک در قرآن، حدیث و علم

صفحه: 49تا 70

نویسندگان: حسینعلی علایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خوک ، خوردنی‌های حرام ، اعجاز تشریعی. ،

25

عنوان: اعجاز قرآن در سنت‌های اجتماعی

صفحه: 71تا 96

نویسندگان: جواد ایروانی ،سید ابوالقاسم حسینی زیدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جامعه ، اعجاز اجتماعی ، جامعه‌شناسی ، سنت‌های اجتماعی ، قوانین اجتماعی ،

26

عنوان: بررسی اعجاز روان‌شناختی قرآن

صفحه: 96تا 126

نویسندگان: سید محمود مرویان حسینی ،سید ابوذر حسینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روان‌شناسی ، اعجاز علمی ، اعجاز روان‌شناختی ، شخصیت سالم ،

27

عنوان: شگفتی‌های علمی قرآن در میوه‌های انگور، انار و زیتون

صفحه: 127تا 144

نویسندگان: راضیه تقوی‌زاد ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز علمی ، میوه ، خواص دارویی. ،

28

عنوان: اعجاز علمی قرآن در پدیده ابر

صفحه: 145تا 165

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،احمدعلی صادقی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز علمی ، هواشناسی ، تگرگ ، ابر ،

29

عنوان: صور خیال انسان‌مدارانه قرآنی در شعر پروین اعتصامی

صفحه: 137تا 164

نویسندگان: دکتر محمدرضا یوسفی ،رقیه ابراهیمی شهرآباد ،

کلیدواژگان: قرآن کریم ، پروین اعتصامی ، انسان‌انگاری ، امور انتزاعی ، امور عینی. ،

30

عنوان: آوا و آهنگ قرآن (ظرفیت‌ها و کارکردها)

صفحه: 11تا 34

نویسندگان: ابوالفضل خوش‌منش ،

کلیدواژگان: قرآن ، زبان قرآن ، صوت قرآن ، آوای قرآن ، آهنگ قرآن ،