جستجوی پیشرفته


341

عنوان: تفسیر قرآن در رسانه (صوتی)

صفحه: 81تا 101

نویسندگان: سید حمید جزایری ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، صدا (رادیو) ، رسانه ، تفسیر رسانه‌ای (صدایی). ،

342

عنوان: معناشناسی سازمان با رویکرد قرآنی

صفحه: 103تا 118

نویسندگان: سید صمصام الدین قوامی ،علیرضا نوبری ،

کلیدواژگان: قرآن ، سازمان ، سازمان الهی ، معنا‌شناسی. ،

343

عنوان: نیروهای بنیادین حافظ نظم کیهانی در قرآن

صفحه: 119تا 130

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نظم کیهانی ، نیروهای بنیادین ، جاذبه عمومی ،

344

عنوان: معنا‌شناسی تطبیقی حدیث ضرب القرآن بالقرآن و ارتباط آن با تفسیر به رأی

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: احمد قدسی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر به رأی ، ضرب القرآن ، تحلیل محتوایی. ،

345

عنوان: بررسی دیدگاه قرآنیون در باره رابطه کتاب و سنت

صفحه: 99تا 117

نویسندگان: حسین علوی مهر ،عبدالله جبرئیلی جلودار ،

کلیدواژگان: کتاب ، سنت ، قرآنیون ، استقلال قرآن در تفسیر ،

346

عنوان: بررسی تحلیلی ـ تاریخی روایت قرائت الناس

صفحه: 29تا 50

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سعید رحیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت پیامبر ، قرائات سبعه ، قرائت مردم. ،

347

عنوان: بررسی رویکردهای گلدزیهر درباره منشأ اختلاف قرائات

صفحه: 51تا 72

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، قرائات ، گلدزیهر ، ابن مجاهد ، مصاحف عثمانی ،

348

عنوان: بررسی حلیت غنا در تلاوت قرآن

صفحه: 95تا 117

نویسندگان: حسن زرنوشه فراهانی ،حمید ایماندار ،

کلیدواژگان: حرمت غناء ، تلاوت قرآن ، حکم و موضوع شرعی ، فقه شیعه. ،

349

عنوان: گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه دانش احتجاج

صفحه: 119تا 144

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، احتجاج ، منبع شناسی ، گونه شناسی ، توجیه القرائات. ،

350

عنوان: واکاوی وجوب پرداخت خمس با تمرکز به آیه 41 سوره انفال و روایات اهل‌بیت^*

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،محمد علی نجیبی ،

کلیدواژگان: خمس ، قرآن ، شیعه ، اهل سنت ، غنیمت ،