جستجوی پیشرفته


81

عنوان: قرآن و رویکرد‌های جدید نظریه تکامل

صفحه: 13تا 44

نویسندگان: ابراهیم کلانتری ،روح‌الله رضایی ،

کلیدواژگان: تکامل ، قرآن ، علم زیست‌شناسی ، آفرینش ، داروین. ،

82

عنوان: نظریه‌پردازی‌های علمی در دنیای حیوانات بر اساس آموزه‌های قرآنی

صفحه: 45تا 76

نویسندگان: علی نصیری ،محمد رضا نقدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر علمی ، حیوانات ، زیست‌شناسی ، اعجاز علمی ، نظریه‌پردازی ،

83

عنوان: وجود موجودات زنده در آسمان‌ها

صفحه: 77تا 110

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،مریم عرب ،

کلیدواژگان: آسمان ، حیات ، قرآن ، علم. ،

84

عنوان: درآمدی بر مطالعه قرآن به روش سیستمی و با رویکرد شبکه‌ای

صفحه: 111تا 146

نویسندگان: امیرعلی لطفی ،

کلیدواژگان: شناخت‌قرآن ، نظام ، رویکرد نظام‌مند ، نظامندی آیات ، هدفمندی آیات ، تعامل اندام‌واره (ارگانیک). ،

85

عنوان: قرآن و منطق فازی

صفحه: 147تا 166

نویسندگان: آرش ضیایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، منطق ، منطق فازی ، منطق ارسطویی ،

86

عنوان: سازگاری یا ناسازگاری قرآن و علم جدید

صفحه: 167تا 184

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،مجید دانشگر ،حمید رضا خادمی ،

کلیدواژگان: قرآن و علوم جدید ، قرآن و علوم ، ذاکر نائیک ، سازگاری ، تفاسیر. ،

87

عنوان: بررسی گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن

صفحه: 185تا 204

نویسندگان: محمد حسین مدبر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، گرایش‌تفسیری ، گرایش‌اجتماعی ، علوم‌ اجتماعی. ،

88

عنوان: روش‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن

صفحه: 11تا 36

نویسندگان: محمد رضا آقایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، تفسیر اجتماعی ، جامعه‌شناسی ، علوم اجتماعی. ،

89

عنوان: گرایش تفسیر سیاسی قرآن

صفحه: 37تا 62

نویسندگان: معصومه دولت آبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، سیاست ، تفسیر ، حکومت ، اجتماع. ،

90

عنوان: گرایش تفسیر مدیریتی قرآن

صفحه: 63تا 82

نویسندگان: محسن علیجانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، تفسیر ، گرایش ، تفسیر مدیریتی ،