جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اعتبارسنجی قرائات سبع از نظر امام خمینی

صفحه: 39تا 56

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سیدمجتبی رضوی اصیل ،

کلیدواژگان: قرآن ، امام خمینی ، قرائات سبع (هفتگانه) ، جواز ، حجیت ، اعتبارسنجی ،

2

عنوان: ارزیابی قرائات سبع نزد ابن مجاهد

صفحه: 9تا 28

نویسندگان: کریم پارچه¬باف دولتی ،

کلیدواژگان: قرائات سبع ، قرّاء سبعه ، ابن‌مجاهد ، خطا در قرائت ، خطا در نقل ، اجتهاد در قرائت. ،

3

عنوان: بررسی تحلیلی ـ تاریخی روایت قرائت الناس

صفحه: 29تا 50

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سعید رحیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت پیامبر ، قرائات سبعه ، قرائت مردم. ،