جستجوی پیشرفته


1

عنوان: هندسه آوایی تلاوت قرآن

صفحه: 57تا 76

نویسندگان: محمدرضا ستوده‌نیا ،حسن فروغی ،

کلیدواژگان: قرآن ، آوا ، آواشناسی ، تلاوت ، قرائت ، صوت ،

2

عنوان: رابطه قرائات و بیانات تفسیری

صفحه: 99تا 118

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت تنزیلی ، قرائت تفسیری ، اختلاف قرائت ، قرائات ،

3

عنوان: خاورشناسان قرائت‌پژوه و آثار آنان

صفحه: 143تا 168

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،

کلیدواژگان: زیست‌شناخت خاورشناسان ، خاورشناسان قرائت‌پژوه ، قرائت قرآن ،

4

عنوان: بررسی رویکرد مستشرقان درباره «سبعة احراف»

صفحه: 149تا 170

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، حدیث ، سبعة احرف ، قرائت‌ها ، مستشرقان. ،

5

عنوان: نقد و بررسی نظریة قرائت‌های مختلف از دین

صفحه: 39تا 74

نویسندگان: ایجاد حسین حسن مجتبی ،

کلیدواژگان: دین ، متون دینی ، قرائت ، هرمنوتیک ، هرمنوتیک فلسفی. ،

6

عنوان: بررسی انگاره تواتر قرائات

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: سیدرضا مؤدب ،علی‌رضا محمدی فرد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، تایخچه قرائات ، تواتر قرائات ، قرائت عاصم ، روایت حفص. ،

7

عنوان: قرائت و تلاوت همراه با تدبر در قرآن

صفحه: 59تا 82

نویسندگان: مهدی رستم نژاد ،علی علیزاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، تلاوت ، قرائت ، ترتیل ، تدبر. ،

8

عنوان: گستره جغرافیای تاریخی قرائات در جهان اسلام

صفحه: 109تا 128

نویسندگان: محمدرضا حاجی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، اختلاف قرائات ، گسترۀ جغرافیایی قراءات ، کتابشناسی قرائت. ،

9

عنوان: شکل‌‌گیری علم قرائات از دیدگاه بلاشر

صفحه: 31تا 52

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،محمد مهدی اله‌وردیها ،

کلیدواژگان: قرائات ، بلاشر ، خاورشناسان ، استناد ، علم قرائت ،

10

عنوان: بررسی دلایل تواتر قرائات رایج

صفحه: 75تا 101

نویسندگان: سید محسن کاظمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، تواتر ، شهرت ، قرائت ناس ، قرائت منزله ، قرائت معتبره. ،