1

عنوان: پژوهشی نو در صفت قلقله

صفحه: 43تا 66

نویسندگان: محمد‌رضا شهیدی‌پور ،

کلیدواژگان: قلقله ، مراتب قلقله ، حروف قلقله ، قطب جد. ،