1

عنوان: مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه: 71تا 91

نویسندگان: نفیسه متولی‌زاده ،صدیقه گلستان‌رو ،لیلا مهرابی راد ،

کلیدواژگان: تکرار جرم ، تشدید مجازات ، فقه ، قانون مجازات ،