جستجوی پیشرفته


1

عنوان: عوامل تشدید مجازات در فقه و حقوق

صفحه: 54تا 77

نویسندگان: سید محمد علی یزدانی ،

کلیدواژگان: علل و عوامل ، عمومی ، تشدید مجازات ، تعدد ، تکرار. ،

2

عنوان: بررسی مجازات قتل فرزند توسط پدر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

صفحه: 43تا 72

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: قتل ، قتل عمد ، پدر ، جد ، مادر ، فرزند ، مجنی علیه ، قصاص ، مجازات ، محاربه. ،

3

عنوان: واکاوی نقش انگیزه در عناصر جرم از نگاه قوانین کیفری افغانستان و ایران

صفحه: 35تا 62

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: جرم ، عناصر جرم ، انگیزه ، قانون جزای افغانستان ، قانون مجازات اسلامی ایران. ،

4

عنوان: مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 149تا 178

نویسندگان: سیدعبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مرور زمان کیفری ، سقوط مجازات ، حدود و قصاص ، تعزیرات. ،

5

عنوان: مبانی مجازات تکمیلی و تبعی در فقه و حقوق موضوعه

صفحه: 57تا 84

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: مجازات ، مجازات تکمیلی ، مجازات تبعی ، تعزیرات ،

6

عنوان: آیه تنبیه بدنی زنان

صفحه: 75تا 100

نویسندگان: مسعود امامی ،

کلیدواژگان: تنبیه بدنی ، ‌مجازات بدنی ، نشوز ، تأدیب ، اصلاح. ،

7

عنوان: محاربه در فقه و حقوق ایران

صفحه: 99تا 110

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: محاربه ، مجازات محارب ، افساد ، سلاح ، بغی ، براندازی حکومت. ،

8

عنوان: اصل قانونی بودن حقوق جزا

صفحه: 67تا 104

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: اصل قانونی بودن ، جرائم ، مجازات ، قبح عقاب بلا بیان ، اصل اباحه ،

9

عنوان: حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران و افغانستان

صفحه: 105تا 132

نویسندگان: سید محمد موسوی ،

کلیدواژگان: جنین ، سقطجنین ، حمایت کیفری ، قانون جزای افغانستان ، قانون مجازات اسلامی ایران. ،

10

عنوان: بررسی قبض و بسط کیفرهای حدی

صفحه: 45تا 80

نویسندگان: قدرت الله رمضانی ،دکتر رضا دانشور ثانی ،

کلیدواژگان: کیفرهای حدی ، قبض حدود ، بسط حدود ، مصالح و مفاسد ، فلسفه مجازات.   ،