جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی آرای گلدزیهر پیرامون اختلاف قرائات قرآن کریم

صفحه: 11تا 32

نویسندگان: مجید معارف ،فاخره فراهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، قرائات ، گلدزیهر ، روایات هفت حرف. ،

2

عنوان: بررسی اعجاز ریاضی قرآن با تأکید بر اعجاز عددی

صفحه: 55تا 70

نویسندگان: مجید معارف ،قاسم شهری ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ، اعجاز علمی ، اعجاز عددی ، ریاضیات ، اعداد. ،

3

عنوان: بررسی مقالة خانوادة پیامبر(ص) از دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 11تا 32

نویسندگان: علی آسانی ،مجید معارف ،سمیه سادات اعتصامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، پیامبر اسلام ، اهل بیت ، لیدن. ،

4

عنوان: بررسی مقالة محمّد

صفحه: 11تا 44

نویسندگان: مجید معارف ،سمیه سادات اعتصامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دائرة‌المعارف قرآن ، مستشرقان ، محمد ،

5

عنوان: بررسی دیدگاه رژی بلاشر درباره قرائات قرآن

صفحه: 41تا 58

نویسندگان: مجید معارف ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائات ، مصاحف صحابه ، رسم الخط عثمانی ، احرف سبعه ، قرائات هفتگانه ، ابن مجاهد ، رژی بلاشر. ،

6

عنوان: بررسی دیدگاه کلود ژیلیو درباره تعلیم‌‌دهندگان پیامبر اسلام

صفحه: 31تا 45

نویسندگان: مجید معارف ،سمیه خلیلی آشتیانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دائرة المعارف قرآن لیدن ، کلود ژیلیو ، محمد ، تعلیم‌دهندگان ، مکه ،