1

عنوان: بررسی نقش مسجد در پیشگیری از جرائم در شهر اردبیل

صفحه: 33تا 56

نویسندگان: محسن اعلائی ،حسین بشیری گیوی ،

کلیدواژگان: کارکردهای مسجد ، آسیب‏ های اجتماعی ، جامعه ‏پذیری ،