جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد و بررسی دیدگاه‌های گلدزیهر پیرامون سبک تفسیری شیعه

صفحه: 32تا 49

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،شهاب کاظمی ،سحر حیدری ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، سبک تفسیر ، شیعه ، گلدزیهر. ،

2

عنوان: نظام کیهانی و برهان نظم از نگاه قرآن

صفحه: 135تا 144

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،

کلیدواژگان: قرآن ، برهان نظم ، نظام کیهانی ، کرات آسمانی ، انسان. ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد سیره و تاریخ‌نگاری (با رویکرد قرآنی)

صفحه: 55تا 65

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،حیدر پاسنگ ،

کلیدواژگان: قرآن ، سیره ، تاریخ نگاری ، سیره پژوهی ، مستشرقان. ،

4

عنوان: بررسی اعجاز اخلاقی قرآن

صفحه: 109تا 124

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، اخلاق ، اعجاز اخلاقی. ،

5

عنوان: بررسی مقالة «الرقیم والرقود»

صفحه: 97تا 126

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،محمد مقداد امیری ،

کلیدواژگان: قرآن‌ ، سوره کهف‌ ، الرقیم‌ ، الرقود ، تصحیف ، مستشرقان ،

6

عنوان: بررسی رویکرد مستشرقان درباره «سبعة احراف»

صفحه: 149تا 170

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، حدیث ، سبعة احرف ، قرائت‌ها ، مستشرقان. ،

7

عنوان: نقد و بررسی مقاله «کیهان‌شناسی» دایرة‌المعارف لایدن

صفحه: 101تا 126

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،حسین پوران ،

کلیدواژگان: قرآن ، کیهان‌شناسی ، کیهان‌زایی ، مستشرقان ، دایرة‌المعارف قرآن لایدن ، آنگلیکا نویورث ،

8

عنوان: بررسی دیدگاه‌های نولدکه در مورد رسم‌الخط و قرائت قرآن

صفحه: 31تا 60

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،سید حسن حسینی ،

کلیدواژگان: قراءات ، رسم‌الخط ، مصحف عثمانی ، سبعةاحرف ، نولدکه ، قرآن ،

9

عنوان: بررسی مسئله تحریف قرآن در دائرة المعارف قرآن لایدن

صفحه: 39تا 48

نویسندگان: سکینه حقانی ،محمد جواد اسکندرلو ،

کلیدواژگان: قرآن ، تحریف ، صیانت قرآن از تحریف ، مستشرق ، دائرة المعارف قرآن لایدن ،

10

عنوان: بررسی و نقد مقاله زنان و قرآن

صفحه: 96تا 120

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،مریم نوشین ،

کلیدواژگان: قرآن ، روت رادد ، زنان ، مستشرقان ،