جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد شبهات مستشرقان درباره تناسب آیات قرآن

صفحه: 57تا 76

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،علی قانعی اردکانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، تناسب آیات ، نظم قرآن ، اسلوب قرآن. ،

2

عنوان: بررسی کتاب «الاعجاز العلمی فی القرآن، لبیب بیضون»

صفحه: 181تا 195

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،محمد احسانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز علمی ، علم ، لبیب بیضون. ،

3

عنوان: هدف‌های مستشرقان در ترجمه قرآن

صفحه: 59تا 72

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،بختیار اسماعیل‌اف ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، ترجمه ، اهداف. ،

4

عنوان: بررسی دیدگاه شرق‌شناسان درباره اسطوره‌انگاری گزاره‌های تاریخی قرآن

صفحه: 133تا 162

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،غلام حسین ناطقی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تاریخ ، مستشرقان ، اسطوره ، واقع نما. ،

5

عنوان: حورالعین

صفحه: 163تا 180

نویسندگان: ماهر جرار ،محمد حسن زمانی ،سرور حسینی ،

کلیدواژگان: حور ، عین ، مستشرقان ، تناقض ، جهاد ، شهادت ،

6

عنوان: بررسی مقاله حواء در دائرة المعارف الاسلامیة

صفحه: 82تا 95

نویسندگان: علیرضا نوبری ،محمد حسن زمانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، حوا ، انجیل ، تورات و آفرینش ،

7

عنوان: بررسی عصمت حضرت نوح در دایره‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 9تا 20

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،مهدی سازندگی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، دایرة‌المعارف قرآن لیدن ، مستشرقان ، عصمت ، نوح ،

8

عنوان: نقد دیدگاه بلاشر در زمینه گسترش قرائات

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،محمد مهدی اله وردی¬ها ،

کلیدواژگان: قرائت ، بلاشر ، خاورشناسان ، اختلاف قرائت ، تحریف ،

9

عنوان: جایگاه عالمان شیعه در دائره المعارف قرآن الیورلیمن

صفحه: 33تا 49

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،رفیع میرزا محمد ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة المعارف ، الیورلیمن ، شیعه ، شیخ مفید ، آیت الله خویی. ،