جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد دیدگاه‌ نولدکه درباره رابطه قرائات و روایات سبعه أحرف

صفحه: 85تا 102

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، نولدکه ، نزول قرآن ، مصحف عثمانی ، سبعة أحرف. ،

2

عنوان: نقد دیدگاه مستشرقان درباره تعدد همسران پیامبر از منظر قرآن

صفحه: 61تا 90

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،فاطمه صارمی ،

کلیدواژگان: تعدد زوجات ، محمد ، اسلام ، همسران پیامبر ، مستشرقان. ،

3

عنوان: بررسی رویکردهای گلدزیهر درباره منشأ اختلاف قرائات

صفحه: 51تا 72

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، قرائات ، گلدزیهر ، ابن مجاهد ، مصاحف عثمانی ،