جستجوی پیشرفته


1

عنوان: گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏های اعتقادی

صفحه: 7تا 24

نویسندگان: علی نصیری ،محمد‌حسین نصیری ،محمد حسین‌پور ،

کلیدواژگان: خبر واحد ، خبر متواتر ، قرائن علم‌آور ، قرائن اطمینان‌آور ، آموزه‏های اعتقادی ، آموزه‏های فقهی. ،

2

عنوان: عملیات انفال(نسل کشی کردهای عراق) و رژیم بعث

صفحه: 101تا 130

نویسندگان: رحمت عباس تبار ،خسرو محمد حسین‌پور ،

کلیدواژگان: انفال ، کردها ، رژیم بعث ، توتالیتاریسم. ،