1

عنوان: قاعده نفی سبیل و عضویت در سازمان‌‌های بین المللی

صفحه: 34تا 54

نویسندگان: محمد علی اخلاصی ،

کلیدواژگان: نفی سبیل ، سازمان‌‌های بین المللی ، نفی عسر و حرج ، مصلحت ، مقصد‌های شریعت. ،