جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تفاوت قاعدۀ اصولی با قاعدۀ فقهی *

صفحه: 21تا 44

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،محمد علی نجیبی ،

کلیدواژگان: قاعدۀ اصولی ، قاعدۀ فقهی ، استباط احکام ، ادله ، حکم ،

2

عنوان: واکاوی وجوب پرداخت خمس با تمرکز به آیه 41 سوره انفال و روایات اهل‌بیت^*

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،محمد علی نجیبی ،

کلیدواژگان: خمس ، قرآن ، شیعه ، اهل سنت ، غنیمت ،

3

عنوان: امکان اشتراک لفظی و وقوع آن در قرآن در اندیشه محقق خراسانی *

صفحه: 141تا 164

نویسندگان: محمد علی نجیبی ،روح الله حسینی ،

کلیدواژگان: مشترک لفظی ، محقق خراسانی ،