جستجوی پیشرفته


1

عنوان: قواعد التفسیر التربوی للقرآن الکریم

صفحه: 125تا 148

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،أحمد الأزرقی ،

کلیدواژگان: التفسیر ، القاعدة ، التربیة ، قواعد التفسیر التربوی ،

2

عنوان: بررسی مقاله «ارث» در دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 85تا 116

نویسندگان: دیوید پاوئرز ،محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، ارث ، فرائض. ،

3

عنوان: تربیت جنسی از نگاه مفسران فریقین*

صفحه: 5تا 42

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،اعظم فاکر ،

کلیدواژگان: جنسیّت؛ تربیت؛ غریزه جنسی؛ انحرافات جنسی؛ مفسران فریقین ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی کاربرد مهم‌ترین آیات الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه

صفحه: 65تا 108

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: آیات اصولی؛ قرآن و علم اصول؛ کاربرد آیات؛ مفاهیم؛ اصول فقه ،

5

عنوان: نقد آموزه‌های فمینیستی از منظر آیات و روایات

صفحه: 43تا 78

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،کریمه گل‌گلی ،

کلیدواژگان: مردسالاری ، خانواده ، فمینیسم ، برابری ، ازدواج ، اخلاق فمینیستی ، تفاوت. ،

6

عنوان: بررسی و تحلیل نظرات فقهاء درباره جواز قرائات سبع در نماز

صفحه: 47تا 63

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سید مجتبی رضوی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نماز ، قرائات هفت‌گانه ، جواز ، حجیت ، فقها ، فریقین. ،

7

عنوان: حکم فقهی اقرار با استفاده از روشهای قهری

صفحه: 6تا 42

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: اقرار ، اختیار ، اکراه ، قهر ، شیوه‌های خشونت‌آمیز ،

8

عنوان: سن بلوغ دختران در فقه امامیه

صفحه: 6تا 57

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: حجر ، بلوغ ، سن ، رشد و دختر ،

9

عنوان: قلمرو حجیت خبر واحد

صفحه: 9تا 22

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: خبر واحد ، حجیت ، قلمرو حجیت ،

10

عنوان: نگاهی تطبیقی به جایگاه تفسیری در مجمع البیان و مفاتیح الغیب (با محوریت آیة ولایت)*

صفحه: 31تا 58

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،صالحه شریفی ،

کلیدواژگان: آیۀ ولایت ، امام علی× ، قواعد تفسیری ، فخررازی ، علامه طبرسی ،