1

عنوان: نقد دیدگاه بلاشر در زمینه گسترش قرائات

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،محمد مهدی اله وردی¬ها ،

کلیدواژگان: قرائت ، بلاشر ، خاورشناسان ، اختلاف قرائت ، تحریف ،