جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تحلیل مبانی فقهی، حقوقی زورگیری

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: محمدباقر گرایلی ،محمد مهدی حکاک‌زاده یزدی ،

کلیدواژگان: زورگیری ، محاربه ، اخاذی ، سرقت ،

2

عنوان: بررسی فقهی سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین

صفحه: 121تا 140

نویسندگان: محمدباقر گرایلی ،مریم جعفرزاده ،

کلیدواژگان: سبّ ، سبّ کافر ، سبّ مخالف دین. ،

3

عنوان: امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه

صفحه: 29تا 52

نویسندگان: محمدباقر گرایلی ،سیدمحمد حسینی ،

کلیدواژگان: امنیت قضایی ، حقوق دفاعی متهم ، تضمین‌های امنیت قضایی ، دادرسی افغانستان ،