جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی و تبیین تاریخ‌نگاری محلی کشمیر تا اوایل قرن یازدهم

صفحه: 81تا 103

نویسندگان: سیداصغر محمودآبادی ،اصغر منتظرالقائم ،محمدحسین ریاحی ،

کلیدواژگان: تاریخ‌نگاری ، کشمیر ، راج ترنگینی ، بهارستان شاهی و تاریخ حیدر. ،

2

عنوان: بررسی و نقد تاریخ سند محمدبن معصوم بکری

صفحه: 87تا 108

نویسندگان: سیداصغر محمودآبادی ،اصغر منتظرالقائم ،محمدحسین ریاحی ،

کلیدواژگان: تاریخنگاری محلی ، شبهقاره هند ، سند ، میرمحمد معصوم بکری. ،