جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه‌های قرآن» از بوبتسین

صفحه: 21تا 48

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه ، ترجمه‌های قرآن ، دایرة المعارف لیدن ، مستشرقان. ،

2

عنوان: بررسی دیدگاه بنت الشاطی در انکار اعجاز علمی قرآن

صفحه: 9تا 32

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،نفیسه فقیهی مقدس ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، اعجاز بیانی ، اعجاز علمی ، بنت الشاطی. ،

3

عنوان: تربیت عبادی از منظر قرآن

صفحه: 85تا 120

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،حمید نجفی جزه‌ای ،

کلیدواژگان: قرآن ، تربیت ، عبادت ، تربیت عبادی ، مبانی تربیتی ، اهداف تربیت ،

4

عنوان: سازگاری قرآن و علوم طبیعی از منظر مستشرقان

صفحه: 109تا 146

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،علی‌اکبر فراهی بخشایش ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم ، علوم طبیعی ، مستشرقان. ،

5

عنوان: علم پیشرفته از منظر قرآن و سنت

صفحه: 95تا 128

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ‌علم ، پیشرفت ، علم پیشرفته ،

6

عنوان: بررسی توحید ذاتی در قرآن و عهدین

صفحه: 11تا 50

نویسندگان: آزاده کبیری ،محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: توحید ذاتی ، قرآن ، عهدین ، تورات ، انجیل ،

7

عنوان: تفسیر تاریخی قرآن کریم

صفحه: 29تا 49

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر تاریخی ، مبانی ، روش‌شناسی ،

8

عنوان: بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی

صفحه: 41تا 65

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،استفان فریدریش شفر ،

کلیدواژگان: ترجمه ، آلمان ، زبان ، قرآن کریم ،

9

عنوان: گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات

صفحه: 111تا 128

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، علوم و فنون ، گونه‌شناسی ، علم الرسم. ،

10

عنوان: فلسفه تفسیر قرآن کریم

صفحه: 79تا 97

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، فلسفه ، فلسفه تفسیر ، فلسفه مضاف ، علم. ،