جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تبیینی از جباریت خداوند و اختیار انسان

صفحه: 53تا 72

نویسندگان: محمدمهدی گرجیان ،حسام‌الدین شریفی ،

کلیدواژگان: جبر ، توحید افعالی ، علم پیشین الهی ، اختیار ، عین ثابت. ،

2

عنوان: تحلیل سعادت حقیقی انسان در نگرش فلسفی

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: محمدمهدی گرجیان عربی ، زهرا محمدعلی میرزایی ،

کلیدواژگان: سعادت حقیقی ، علم‌النفس فلسفی ، خیر ، کمال ، لذت ، سعادت عقلی. ،

3

عنوان: بازخوانی قاعده «کل حادث مسبوق بقوة و مادّة تحملها» با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی

صفحه: 27تا 42

نویسندگان: فاطمه سادات موسوی امیری ،محمدمهدی گرجیان عربی ،

کلیدواژگان: قاعده فلسفی ، حادث زمانی ، امکان ذاتی ، امکان استعدادی ، اصالت وجود. ،

4

عنوان: بررسی چیستی ادراک کلیات و جزئیات از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه: 27تا 42

نویسندگان: علی‌محمد احمدی ،محمدمهدی گرجیان ،

کلیدواژگان: ادراک کلیات ، تئوری تجرید ، تئوری تعالی ، مراحل ادراک ، ابن‌سینا ، ملاصدرا. ،