1

عنوان: بررسی ماهیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی و پیامدهای فرآیند تثبیت آن در دوره حاکمیت نظام تک حزبی (1923-1950) در ترکیه

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: سید‌احمد موثقی ،محمد‌هادی مدنی ،

کلیدواژگان: نظام ارزشی مرکزی ، کمالیسم ، اسلام ، مرکز ، پیرامون. ،