جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مدیریت خانواده در اسلام

صفحه: 13تا 28

نویسندگان: علی نصیری ،

کلیدواژگان: قیومیت ، مدیریت خانواده ، نظام خانواده ، برتری موهبتی ، برتری کسبی ،

2

عنوان: منبع‌شناسی مدیریت اسلامی

صفحه: 145تا 158

نویسندگان: عبدالهاشم میرزااف ،

کلیدواژگان: قرآن ، منابع ، مدیریت ، اسلامی ، پایگاه ، سایت ، مجلات. ،

3

عنوان: اعجاز مدیریتی قرآن

صفحه: 45تا 68

نویسندگان: امیر علی لطفی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، اعجاز علمی قرآن ، اعجاز مدیریتی ، نظریه. ،

4

عنوان: گرایش تفسیر مدیریتی قرآن

صفحه: 63تا 82

نویسندگان: محسن علیجانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، تفسیر ، گرایش ، تفسیر مدیریتی ،

5

عنوان: پیش‌فرض‌ها و مبانی مطالعات مدیریتی قرآن کریم

صفحه: 117تا 138

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،امیر علی لطفی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، مطالعات. ،

6

عنوان: نقش باورهای دینی در مدیریت

صفحه: 139تا 156

نویسندگان: محسن ملاکاظمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، باورهای دینی ، جهان بینی ،

7

عنوان: اقتراح (مبانی و روش‌شناسی تفسیر مدیریتی قرآن)

صفحه: 157تا 186

نویسندگان: سید صمصام الدین قوامی ،محمد علی رضایی اصفهانی ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، تفسیر ، مبانی ، روش‌شناسی. ،

8
9

عنوان: نقش زن در اقتصاد خانواده

صفحه: 145تا 142

نویسندگان: زهرا رضایی آهوانویی ،

کلیدواژگان: اقتصاد ، اقتصاد خانواده ، مدیریت اقتصاد خانواده ، الگوی مصرف ، شناسایی هزینهها. ،

10

عنوان: نقش مدیریتی زنان در خانواده

صفحه: 97تا 125

نویسندگان: طاهره ماهروزاده ،

کلیدواژگان: زن ، خانواده ، نقش‌های مدیریتی ، جامعه سالم. ،