1

عنوان: بررسی گذراییِ کتاب «خواندن و نوشتن دورۀ مقدماتی نهضت سوادآموزی» از منظر فرانقش اندیشگانی

صفحه: 83تا 97

نویسندگان: ابراهیم رضاپور ،مریم جلیلی دو آب ،

کلیدواژگان: نظام گذرایی؛ فرانقش اندیشگانی؛ فرآیند؛ انواع فرآیندها؛ متون پایۀ آموزش زبان؛ سوادآموزی. ،