جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی قتل در فراش در فقه - امامیه و اهل سنت- و حقوق موضوعه

صفحه: 157تا 184

نویسندگان: محمد پناهی ،

کلیدواژگان: قتل عمد ، فراش ، مرد اجنبی ، فقه امامیه ، اهل سنت ، مسئولیت کیفری. ،

2

عنوان: رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: سیدحسن علوی ،

کلیدواژگان: تقصیر کیفری ، خطای کیفری ، عنصر روانی ، بی‌احتیاطی ، بی‌مبالاتی ، مسئولیت کیفری. ،

3

عنوان: تحلیل جنایت ناشی از ترک فعل در فقه و حقوق

صفحه: 5تا 34

نویسندگان: محمد پناهی ،

کلیدواژگان: ترک فعل ، جنایت ، مسئولیت کیفری ، تعهد ، عنصر مادی. ،

4

عنوان: مبانی مسئولیت کیفری در حقوق جزا

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: مسئولیت کیفری ، کیفر ، مجازات ، مبانی مجازات. ،