جستجوی پیشرفته


1

عنوان: الگوی مصرف از دیدگاه فقهی

صفحه: 27تا 47

نویسندگان: محمد نعیم محمدی ،

کلیدواژگان: مصرف ، الگو ، فقه ، اعتدال ، اسراف ،

2

عنوان: زنان و اصلاح الگوی مصرف

صفحه: 131تا 150

نویسندگان: ریحانه کارپرور ،

کلیدواژگان: اصلاح الگوی مصرف ، فرهنگ ، صرفه‌جویی ، اسراف ، تبذیر. ،

3

عنوان: نقش زن در اقتصاد خانواده

صفحه: 145تا 142

نویسندگان: زهرا رضایی آهوانویی ،

کلیدواژگان: اقتصاد ، اقتصاد خانواده ، مدیریت اقتصاد خانواده ، الگوی مصرف ، شناسایی هزینهها. ،

4

عنوان: اسلام و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف*

صفحه: 3تا 28

نویسندگان: ناصر جهانیان ،

کلیدواژگان: اسلام ، بهینه‌سازی ، مصرف ، جامعة اسلامی ، مصرف‌گرایی. ،

5

عنوان: اسراف وعوامل آن از دیدگاه اسلام

صفحه: 28تا 46

نویسندگان: ظاهر حبیبی ،

کلیدواژگان: اسراف ، تبذیر ، اقتصاد ، انفاق ، مصرف ، کفاف ،

6

عنوان: ارزیابی مفهوم شرب مسکربا نگرشی به مادة 264 قانون مجازات اسلامی *

صفحه: 83تا 110

نویسندگان: میثم خزاعی ،جواد ریاحی ،طه زرگریان ،

کلیدواژگان: مصرف ، شرب ، تناول ، تزریق ، تدخین ،