جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی رویکردهای خاورشناسان پیرامون مکی و مدنی

صفحه: 77تا 92

نویسندگان: رضا حق‌پناه ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، آیات و سوره‌های مکی و مدنی ، تقسیم‌بندی سوره‌ها ، خاورشناسان. ،

2

عنوان: اعجاز روانشناختی قرآن در گستره اجتماع

صفحه: 105تا 137

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ،‌ روان‌شناسی ، اعجاز علمی ، اعجاز‌ روان‌ شناختی ، اجتماع ،

3

عنوان: اقتراح (مبانی و روش‌شناسی تفسیر مدیریتی قرآن)

صفحه: 157تا 186

نویسندگان: سید صمصام الدین قوامی ،محمد علی رضایی اصفهانی ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، تفسیر ، مبانی ، روش‌شناسی. ،

4

عنوان: بررسی رویکرد مستشرقان درباره «سبعة احراف»

صفحه: 149تا 170

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، حدیث ، سبعة احرف ، قرائت‌ها ، مستشرقان. ،

5

عنوان: تربیت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

صفحه: 5تا 32

نویسندگان: مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: بهداشت ـ اقتصاد ـ تربیت اقتصادی ـ فقر ـ اتراف ـ سرقت ـ قرآن- حدیث ،

6

عنوان: تفسیر قرآن در رسانه (صوتی)

صفحه: 81تا 101

نویسندگان: سید حمید جزایری ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، صدا (رادیو) ، رسانه ، تفسیر رسانه‌ای (صدایی). ،