جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تحلیل آموزه بداء با رویکرد کلام نقلی

صفحه: 107تا 136

نویسندگان: مهدی کریمی ،

کلیدواژگان: بداء ، مشیت الهی ، محو و اثبات ، علم الهی ، قضا و قدر ، نسخ. ،

2

عنوان: روش‌شناسی تفسیر فقهی

صفحه: 78تا 122

نویسندگان: محمد مهدی کریمی‌نیا ،

کلیدواژگان: قرآن ، آیات الاحکام ، تفسیر فقهی ، تفسیر موضوعی ، فقه القرآن. ،

3

عنوان: بررسی اعجاز عددی قرآن‌کریم از نظر عبدالرزاق نوفل

صفحه: 203تا 227

نویسندگان: محمد مهدی کریمی‌نیا ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ، اعجاز علمی ، اعجاز عددی. ،

4

عنوان: بررسی ازدواج موقت در دایرة‌المعارف لیدن

صفحه: 73تا 96

نویسندگان: محمد مهدی کریمی‌نیا ،شهلا حایری ،

کلیدواژگان: قرآن ، ازدواج موقت ، ازدواج دائم ، متعه ،

5

عنوان: مسائل فقهی بیماران تغییر جنسیت یافته

صفحه: 139تا 164

نویسندگان: محمد مهدی کریمی‌نیا ،

کلیدواژگان: تغییر جنسیت ، تبدیل جنسیت ، ترانس‌سکشوالیسم ، دو جنسی ، خنثی ، خنثای روانی ، تغییر خلقت خدا. ،

6

عنوان: الحاد نقابدار در اندیشه پیروان ویتگنشتاین

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: مهدی کریمی ،

کلیدواژگان: ناواقع‌گرایی ، رئالیسم دینی ، زبان دین ، ویتگنشتاینی‌ها ، دین و شیوه زندگی. ،