1

عنوان: تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: محمدصادق طباطبایی ،نفیسه جعفری ،

کلیدواژگان: شرکت حقوقی ، مال مشاع ، تقسیم ، افراز ، تمییز حق ،