جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران

صفحه: 4تا 33

نویسندگان: سید عبدالطیف سجادی ،

کلیدواژگان: نقض حکم ، تجدید نظرخواهی ، قاضی مجتهد. ،

2

عنوان: بازخوانی تجدید نظر در احکام قضایی در فقه اهل‌البیت^*

صفحه: 75تا 102

نویسندگان: علی شریفی ،

کلیدواژگان: تجدید نظر ، شرط اجتهاد ، نقض حکم حاکم ، احکام قضایی ،