1

عنوان: مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: عباس‌علی‌ هراتیان ،مسعود جان‌بزرگی ،مژگان آگاه هریس ،نیره ساری مطلق ،

کلیدواژگان: طرح‌واره ، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه ، باورهای غیرمنطقی ، تعارض زناشویی ، پایبندی مذهبی ، دین‌داری. ،