جستجوی پیشرفته


1

عنوان: ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درباره¬ تأثیر علم کلام، فلسفه و عرفان بر الگوسازی از پیامبر

صفحه: 77تا 104

نویسندگان: سید علی اکبر ربیع نتاج ،زینب زرگر کاظمی ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: الگوسازی ، پیامبر اسلام ، علم کلام ، فلسفه ، عرفان ، گلدزیهر ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن و نظریه باستان‌شناسی موریس بوکای درباره¬ نجات بدن فرعون

صفحه: 123تا 143

نویسندگان: بی‌بی سادات رضی بهابادی ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: باستان¬شناسی ، بوکای ، تفسیر علمی ، فرعون ، قرآن ، معجزه ، مومیایی ،

3

عنوان: ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درخصوص عصمت پیامبر اکرم

صفحه: 85تا 102

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: پیامبر ، الگو ، عصمت ، گلدزیهر ، مستشرقان ،