جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی آثار و پیامدهای حرکت جوهری

صفحه: 33تا 52

نویسندگان: هادی هاشمی ،علی صالحی اردکانی ،

کلیدواژگان: حرکت جوهری ، حدوث و قدم ، متغیر و ثابت ، نفس. ،

2

عنوان: جایگاه زن در اسلام و علت تفاوت احکام بر اساس تفسیر المیزان

صفحه: 65تا 76

نویسندگان: علی صالحی اردکانی ،مصطفی صالحی اردکانی ،هادی هاشمی ،

کلیدواژگان: : علامه طباطبایی ، المیزان ، تفاوت تکوینی ، زن و مرد ، فمنیسم. ،

3

عنوان: بررسی و نقد نظریه «نیوبرگ» درباره همبستگی بین اعمال مذهبی و مغز بر اساس الگوی الهیات اعصاب

صفحه: 91تا 113

نویسندگان: علی سنایی ،اسحاق رحیمیان بوگر ،هادی هاشمی ،

کلیدواژگان: الهیات اعصاب ، نیوبرگ ، مغز ، تجربه دینی ،

4

عنوان: جایگاه زن در اسلام و علت تفاوت احکام بر اساس تفسیر المیزان

صفحه: 65تا 76

نویسندگان: علی صالحی اردکانی ،مصطفی صالحی اردکانی ،هادی هاشمی ،

کلیدواژگان: علامه طباطبایی ، المیزان ، تفاوت تکوینی ، زن و مرد ، فمنیسم. ،