جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مقایسه جنبه‌های مختلف اندرزنامه اردشیر ساسانی و وصیت‌نامه منصور عباسی

صفحه: 111تا 133

نویسندگان: بهرام امانی چاکلی ،رقیه منافی ،

کلیدواژگان: اندرزنامه ، وصیت‌نامه ، اردشیر ساسانی ، منصور عباسی و سیاست. ،

2
3

عنوان: تأملی فقهی بر ماده 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

صفحه: تا

نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی ،اسماعیل خدمتی ،

کلیدواژگان: وصیت ، حمل ، زنده به دنیا آمدن ، ارث ، عقد. ،

4

عنوان: وصایت امام علی از نگاه صحاح سته

صفحه: 33تا 50

نویسندگان: سید علی واعظ زاده ،

کلیدواژگان: وصیت ، امام علی} ، پیامبر, ، صحیحین ، رزیه یوم الخمیس ،

5

عنوان: حدیث «لا وصیة لوارث» بررسی تحلیلی مقارن*

صفحه: 58تا 86

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: ارث ، وصیت برای وارثان ، حجّیت حدیث ، دلالت حدیث ، نسخ قرآن با سنت ،

6

عنوان: تأملی بر نقش تنقیح مناط، و اصطلاحات همسو در استنباط احکام *

صفحه: 141تا 166

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،سید محمدتقی موسوی ،

کلیدواژگان: تنقیح مناط ، الغای خصوصیت ، اصول فقه ، قیاس ، فقها ، اصولیین ،

7

عنوان: بررسی حدیثی دیدگاه نافیان صدور وصیت از پیامبر|*

صفحه: 37تا 64

نویسندگان: خالد غفوری حسنی ،

کلیدواژگان: امامیه؛ اهل سنت ، وصیت پیامبر| ، آیه وصیت ، حدیث نفی وصیت. ،

8

عنوان: قرآن و استقلال اقتصادی زنان

صفحه: 53تا 74

نویسندگان: حبیبه احمدی ،

کلیدواژگان: استقلال اقتصادی ، زنان ، درآمد ، ارث ، مهریه ، وصیت. ،

9

عنوان: تأملی فقهی بر مادۀ 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی ،اسماعیل خدمتی ،

کلیدواژگان: وصیت ، حمل ، زنده به دنیا آمدن ، ارث ، عقد. ،