جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تحلیل دیدگاه تفسیری فریقین در خصوص آیات آغازین سوره عبس*

صفحه: 121تا 138

نویسندگان: سید کاظم محسنی ،

کلیدواژگان: پیامبر اسلام ، ابن ام‌مکتوم ، سوره عبس ، عصمت ،

2

عنوان: مقایسه دیدگاه اشعری و ملاصدرا در باب افعال انسان

صفحه: تا

نویسندگان: کاظم محسنی ،سید حسن بطحائی ،یدالله دادجو ،

کلیدواژگان: علت ، معلول ، جبر ، اختیار ، اراده ، صدرالمتالّهین شیرازی ، اشعری ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه اشاعره درباره «افعال انسان» بر اساس نظریه صدر الدین شیرازی

صفحه: 43تا 67

نویسندگان: کاظم محسنی ،سید حسن بطحایی ،یدالله دادجو ،

کلیدواژگان: افعال عباد ، جبر ، اختیار ، اراده ، صدرالمتالهین شیرازی ، ابوالحسن اشعری. ،