جستجوی پیشرفته


1

عنوان: سیر تحول عدم حجیت خبر واحد و نقش ابن ادریس در آن

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: ابن ادریس؛ خبر واحد؛ فتوای شاذ؛ حجیت. ،

2

عنوان: کاشف یا ناقل بودن اجازه در عقد فضولی از دیدگاه فقه و حقوق

صفحه: 79تا 99

نویسندگان: عبدالله زکی ،یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: فضول؛ عقد فضولی؛ اجازه؛ کاشف؛ ناقل. ،

3

عنوان: سیر تحول اصول فقه عملیه و نقش وحید بهبهانی و شیخ انصاری در آن

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: اصول فقه ، اصول عملیه ، نوآوری ، شیخ انصاری ،

4

عنوان: خمس، حق مالی منصب امامت*

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،اسدالله عبداللهی جمی ،

کلیدواژگان: منصب امامت ، حق وحدانی ، حق الاماره ، حاکم ، خمس ، عائله ،

5

عنوان: ضرورت پیرایش اصول فقه از مباحث زائد*

صفحه: 31تا 60

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،مهدی برزگر ،

کلیدواژگان: اصول فقه ، مباحث زائد ، تورم ، توسعه ، آسیب‌شناسی مباحث علمی ،

6

عنوان: بررسی سیر تحول جایگاه عقل در استنباط از شیخ مفید تا شهید اول

صفحه: 51تا 64

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: عقل ، استنباط ، اجتهاد ، قیاس ،

7

عنوان: بررسی سیر تحول جایگاه عقل در استنباط از شیخ مفید تا شهید اول

صفحه: 7تا 20

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: عقل ، استنباط ، اجتهاد ، قیاس ،

8

عنوان: روش نقد آرای اجتهادی *

صفحه: 7تا 34

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: نقد ، قواعد نقد ، آرای اجتهادی ، فقه ، قرآن و سنت. ،

9

عنوان: بررسی نوآوری‎های شهید صدر در جمع عرفی*

صفحه: 23تا 52

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،محمد صادق فیاض ،

کلیدواژگان: جمع عرفی ، تعارض ، حکومت ، تخصیص ، تقیید ، شهید صدر. ،