1

عنوان: ซูเราะฮ์(บท)ฆอชิยะฮ์ تفسیر سوره غاشیه

صفحه: 30تا 40

نویسندگان: نمایندگی تایلند ،

کلیدواژگان: ซูเราะฮ์(บท)ฆอชิยะฮ์ ،