1

عنوان: ตะฟักกุร และ ตะดับบุร ในอัลกุรอาน تفکر و تدبر در قرآن

صفحه: 41تا 54

نویسندگان: نمایندگی تایلند ،

کلیدواژگان: ในอัลกุรอาน ،