1

عنوان: تحلیل ماهیت قرارداد لیسانس در حقوق ایران و مصر و بیان مبانی فقهی آن *

صفحه: 49تا 70

نویسندگان: مجتبی زاهدیان ،زهرا موحدی ،

کلیدواژگان: ماهیت قرارداد لیسانس ،‌ ماهیت مجوز بهره‌برداری ، قرارداد لیسانس ، عقد اجاره در حقوق مصر ، مالکیت فکری ،