عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

نویسندگان ارجمند جهت ارسال مقاله به موارد ذیل توجه فرمایید

1. مقاله دست‌آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش‌شناختی و سامان‌یافته در ارایه موضوع مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیأت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت.

3. کلیه مسئولیت‌های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود.

4. مقاله ارسالی باید ساختار مقالات علمی- پژوهشی داشته باشد. در بخش راهنمای تدوین مقاله، توضیحات مکفی در این مورد داده شده است.

5. دفتر نشریه در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

6. نقل مطالب نشریه با ذکر مأخذ بلامانع است.

7. مقالات ارسالی حداقل در 15 صفحه و حداکثر 25 صفحه (300 کلمه‌ای) و با قلم لوتوس شماره 12در محیط word حروف‌چینی شده باشد.

8. چکیده لاتین مقالات حتما ارسال شود.

9. کلیه مقالات فقط از طریق سامانه ارسال شود .

10. مشخصات نویسندگان مقالات به طور کامل (به صورت زیر) در مقاله درج شود:

نام و نام خانوادگی, سطح و رشته تحصیلی , رتبه علمی (استاد/ دانشیار/ استادیار/ مربی), وابستگی سازمانی, ایمیل شخصی. 

11. مشخصات کلیه نویسندگان به طور کامل در بخش نویسندگان در پورتال مقاله درج شود.

12. قایل مقالات (هم فایل word و هم فایل pdf و هم فایل ضمائم) بدون نام نویسنده یا نویسندگان باشد.

12. یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول مقاله, معرفی شود.

13. استناد‌دهی درون متنی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد.

شیوه APA

استناد دهی درون متن

الف) ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب

1. اگر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط (سال انتشار) در انتهای متن بیان می‌شود؛

2. اگر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن (پاراگراف یا خط) ارجاع آورده نمی‌شود.

3. اگر نام نویسنده و سال انتشار در متن ذکر نشود، ارجاع،‌ داخل پرانتز انتهای متن (انتهای پاراگراف یا خط) بیان می‌شود:(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)

تبصره: اگر کتاب دارای چند جلد باشد: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد/شماره صفحه)

تبصره: اگر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می‌شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه)

تبصره: اگر کتاب دارای چند نویسنده باشد:

(نام خانوادگی نویسنده اول.، نام خانوادگی نویسنده دوم.، نام خانوادگی نویسنده سوم، سال انتشار).

تبصره: اگر کتاب بیش از سه نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده اول.، و دیگران، سال انتشار)

ب) ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

1. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا... داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می‌شود: ( «چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا...»، سال انتشار).

تبصره: اگر کتاب دارای چند جلد باشد: («چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا...»، سال انتشار، شماره جلد/شماره صفحه)

تبصره: اگر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می‌شود:

(«چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا...»، سال انتشار، شماره صفحه)

ج) ارجاع به منابع‌ اینترنتی:

(نام خانوادگی نویسنده، سال درج متن در سایت یا تاریخ مشاهده متن از سایت)

د) ارجاع به پایان‌نامه و رساله:

(نام خانوادگی نویسنده، سال نگارش یا انتشار)

 

تنظیم فهرست منابع به شیوه APA

الف) کتاب:عنوان کتاب باید ایتالیک باشد

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). نام کتاب. نام مصحح یا مترجم، محل انتشار: ‌انتشاراتی.

اگر نویسنده کتاب شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می‌شود:

نام نویسنده (شرکتی). (سال انتشار). نام کتاب (نوبت چاپ). نام مصحح یا مترجم، محل انتشار: ‌انتشاراتی.

ب) مقاله: عنوان نشریه باید ایتالیک باشد

نام خانودگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه(دوره انتشار)، شماره ابتدای مقاله- شماره انتهای مقاله.

مقاله درج شده در مجموعه مقالات:

نام خانودگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجموعه مقالات، شماره ابتدای مقاله- شماره انتهای مقاله.

ج) پایان‌نامه یا رساله:

نام خانودگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان رساله. رشته و رتبه. دانشگاه.

د) کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:

عنوان کتاب (نوبت چاپ). (سال انتشار). محل انتشار:‌ انتشاراتی.

و) منابع‌ اینترنتی:

نام خانوادگی نویسنده متن. سال درج متن در سایت. عنوان متن. نام سایت یا صفحه اینترنتی، تاریخ مشاهده متن در سایت.